Sunday, November 20, 2011

മാര്‍ക്കണ്ടെയ കട്ജുവും പത്ര സ്വതന്ത്രിയവും


ÎÞ-Çc-Î-B-{á-æ¿- ÇÞV-Nß-µ-Ä-æÏ-Aá-ùß-‚í ·ì-ø-Õ-Ä-ø-ÎÞ-Ï- çºÞ-Æc-B-{á-K-Ïß-‚Þ-Ãí ÎáX- Øá-dÉà¢- çµÞ-¿-Äß- ¼-Áí¼ß-Ïá¢- §-çMÞZ- dÉ-ØíµìY-ØßW- ³-Ëí §-Lc-Ïá-æ¿- æº-ÏV-ÎÞÈá-ÎÞ-Ï- ÎÞV-A-çm-Ï- µ-¿í¼á- ÕÞVJ-Ïß-æÜ- ÄÞ-ø-ÎÞ-Ï-Äí.øÞ-¼c¢- É-Gß-Ãß-Ïß-Üá¢- ,æÄÞ-Ýß-Üß-ˆÞ-ÏíÎ-Ïß-Üá¢- Îá-Bß-JÞ-Ýá-çOÞZ- °-Öb-øc-ùÞ-Ïá-æ¿- dÉ-Ø-ÕÖá-dÖâ-×-µZ-AÞ-Ïß- ¦-Öá-É-dÄß- Õ-øÞ-L-ÏßW- Éâ-Aá-Ü- çÜ-Ùc-Õá-ÎÞ-Ïß-- µÞ-Já-µß-¿-K- ÎÞ-Çc-Î- dÉ-ÕV-J-µ-æø- POOR INTELLECTUAL (ÍÞ-×Þ- É-mß-ÄX- Éß-Øß- ç¼ÞV-¼í¼ß-æa Éâ-¼-µ- Ì-Ùá-Õ-º-È-dÉ-µÞ-ø¢- æÉÞ-GzÞV-) ®-K-ˆÞ-æÄ- Î-æx-Lá- Õß-{ß-AÞX .
æÉÞ-Äá-æÕ- §-J-ø¢- ÕÞV-J-µ-æ{- ¥-Õ-ØÞ-È- çÉ-¼ß-æa µ-Kß- Îâ-Ü-ÏßW ²-øá- æº-ùá- çµÞ{-JßW- æµÞ-¿á-AÞ-ùá-U- ÎÞ-Çc-Î-BZ- ®-Lá-æµÞ-çIÞ- §-Äß-Èí Õ-Üß-Ï- dÉÞ-ÇÞ-Èc¢- ÈW-µíß- dÉ-Øß-ià-µ-ø-‚-çÄÞ-æ¿- - æº-ÏV-ÎÞ-æa ¦-çøÞ-·c-µ-ø-ÎÞ-Ï- Ø¢-ÕÞ-Æ-Jß-Èá-U- dÖ-΢- Õß-ÕÞ-Æ-ÎÞ-Ïß--.
ÎÞ-Çc-Î- dÉ-ÕV-J-È-ø¢-·-æJ- Îâ-ˆc-‚á-Äß-ÏßW- Èß-Kí ø-µí×ß-Aá-µ- ®-K- É-dÄ-µìY-ØßW- æº-ÏV-ÎÞ-æa Îì-Üß-µ- µ-¿-Î-ÏÞ-Ãí ÄÞX- ÈßV-Œ-Ùß-‚-æÄ-K- Õß-Ö-Æà-µ-ø-Ã-Õá-ÎÞ-Ïß- µ-¿í¼á- ø¢-·-æJ-Jß.®-Bß-æÈ-ÏÞ-Ãí ÎÞ-Çc-Î- ØbÞ-Ä-dLc-Jß-æa Æá-øá-É-çÏÞ-·¢ È-¿-Aá-K-Äí ®K-Äß-Èí Æã-×í¿-L-ÎÞ-Ïß- - Îâ-Kí µÞ-ø-Ã-B-{á¢- ¥-g-çíÙ¢- Èß-ø-Jß.
1. Ï-ÅÞV-j- ÕÞV-J-µ-{ßW- Èß-Kí ¼-È-B-{á-æ¿- dÖ-i- ¥-dÉ-ÇÞ-È- ÕÞV-J-µ-{ß-çÜ-Aí ÎÞ-xá-Ká. µÞV-×ß-µ- ø¢-·-Jí Èß-Ká¢- Œc-Õ-ØÞ-Ïß-µ-çÜÞ-µ-Jß-çÜ-Aí §-Lc- É-ùß-‚á- È-¿-æM-Gá- æµÞ-Iß-øß-Aá-K- µÞ-Ü-ÎÞ-Ãß-Äí.¨- øâ-ÉÞ-L-ø-Ã- Ø-Î-Ï-Jí ØÞ-O-Jß-µ-,ØÞ-Îâ-Ùß-µ- ÕÞ-J-µZ-Aí dÉÞ-ÇÞ-Èc¢- ÈW-çµ-I-Äß-Èí É-µ-ø¢- Øß-Èß-Î-,dµß-A-xí ®-Kß-Õ-ÏíAÞ-Ãí ÎÞ-Çc-Î-BZ- ¥-Îß-Ä- dÉÞ-ÇÞ-Èc¢- ÈW-µá-K-Äí.

2.æÉÞ-Äá-Ø-Îâ-Ù-JßW- Õß-Í-¼-È-BZ- Øã-×í¿-ß-Aá-Ká.(Ùß-wá, Îá-ØíÜà¢-)³-çøÞ- Äà-dÕ-ÕÞ-Æ- ¦-dµ-Î-Ã-BZ- çÈ-øß-¿á-çOÞ-Ýá¢- Îá-ØíÜà¢- Ø-Îá-ÆÞ-Ï-æJ- dÉ-Äß-ØíÅÞ-È-Jí dÉ-Äß-×íÀß-AáK- ÕÞV-J-µ-{Þ-Ãí Äá-¿V-‚-ÏÞ-Ïß- ÎÞ-Çc-Î-BZ- ÈW-µß- Õ-øá-K-Äí.

3.¥-t-Õß-ÖbÞ-Ø-BZ- dÉ-º-øß-Mß-Aá-Ká.- ÖÞ-ØídÄà-Ï- ºß-L-µZ- dÉ-º-øß-Mß-Aá-K-Äß-Èí É-µ-ø¢- ç¼Þ-Äß-×¢- Äá-¿-Bß-Ï- ¥-t- Õß-ÖbÞ-Ø-BZ-Aí dÉÞ-ÇÞ-Èc-çÎ-æù- ÈW-µá-Ká.

§-øá-É-Äí ÕV-×¢- Èà-I- Èß-ÏÎ-- ¼à-Õß-Ä-Jß-Èß-¿-Ïß-W- ²øß-AW- çÉÞ-Üá¢- çµÞ-¿-Äß- Îá-ùß-Ïá-æ¿- ÇÞV-Nß-µ-æÄ-æÏ-Aá-ùß-‚í Ä-øß-Oß-Èá-çÉÞ-Üá¢- Ø¢-Ö-Ï¢- çÄÞ-KÞ-Äß-øá-K- µ-¿í¼á-Õß-Èí É-dÄ-µì-Y-ØßW- æº-ÏV-ÎÞ-æa É-Æ-Õß-çÏ-æx-¿á-Jí ÎÞ-Ø-BZ-Aá-UßW- ÎÞ-Çc-Î-B-æ{- dÉ-Äß-ØíÅ-Þ-È-Jí ÈßV-Já-K-Äß-Èá- Îá-Oí Ø¢-Ö-Ï-Jß-æa ¦-Èá-µâ-ˆc-æÎ-Cß-Üá¢- ÈW-µÞ-ÎÞ-Ïß-øá-Ká.
®-Lá- É-ù-Eá- ®-K-Äß-çÈ-AÞ-ç{-æù- ®-çMÞ-Z- É-ù-Eá- ®-K-Äß-Èí dÉÞ-ÇÞ-Èc-ÎáIÞ-µá-K-Äí §-J-ø¢- Ø-wV-Í-B-{ß-Ü-çˆ. Í-ø-Ã-µâ-¿-Jß-æa Èß-ø-Õ-Çß- ¥-Ýß-Î-Äß-A-Å-µZ- Õ-Uß- Éá-Uß- Õß-¿Þ-æÄ- Ä-r-Î-Ï Ø¢-çdÉ-µí×-Ã-æÎ-K- Íâ-Ä¢- Éß-Lá-¿-øá-çOÞZ-,æµ- ¼ß- ÌÞ-Ü-µã-×-ÃX- Õß-ÕÞ-Æ-BZ- çµÞ-¿-Äß-Ïá-æ¿- Õß-ÖbÞ-Øc-ÄæÏ- ÎÞ-Çc-Î-BZ- çºÞ-Æc¢- æº-‡á-çOÞZ- ¥-Çß-µÞ-øß-µZ-Aá-IÞ-Õá-K- ¥-É-ØíÎÞ-ø-ÌÞ-Ç-ÏÞ-Ïß- §-Äß-æÈ- µ-IÞW -çMÞ-æø
ºß-Ü- ³V-N-æM-¿á-J-Üá-µZ- -

1. ÎÞ-Çc-Î-BZ- ÕÞV-J-µZ-Aí É-µ-ø¢- Õß-çÈÞ-Æ-BZ-Aí dÉÞ-ÇÞ-Èc¢- ÈW-µíá-Ká ®-K- µ-¿í¼á-Õß-æa µ-æI-JÜß-Èí ®-LÞ-ÏÞ-Üá¢- çÉ-x-aí Ü-Íß-AÞX- çÉÞ-µá-Kß-ˆ.µÞ-ø-â- çÎW-M-ù-E- µ-æI-J-Üß-Èí Èâ-xÞ-Iá-µ-{á-æ¿- É-Ý-A-Îá-Ií ®-K-Äá-çµÞ-Iá- Ä-æK.§-Lc-Ïß-æÜ- ¦-Æc- É-dÄ-ÎÞ-Ï- Ì¢-·ÞZ- ·-Ø-xí Ä-æK- æÕ-U-AÞ-øá-æ¿- èÈ-xí ÉÞV-Gß-µZ-AÞ-Ãí dÉÞ-ÇÞ-Èc¢- ÈW-µß-Ï-æÄ-Kí Õß-È-Ï- Éá-ø-T-ø¢- ³V-N-æM-¿á-Já-Ká.
Éß-æK- ²-øß-A-Üá¢- - ØÞ-O-Jß-µ-,ØÞ-Îâ-Ùß-µ- ºV-‚-µZ- È-æN- dÉÞ-µí¿ß-AW- æ¿-Øíxí ÉÞ-ØÞ-Aß-Ïß-Gß-ˆ.²ì-Gí Éá-Gí µß-Gß-ÏÞW- ÎÞ-dÄ¢- Õß-¼-Ïß-Mß-Aá-K- dµâ-ø-ÈÞ-Ï- ¥-ÇcÞ-É-µ-ÈÞ-Ãí ¦-ç·Þ-{- èÆ-Õ-æÎ-Kí È-Îá-Aí çÈ-ø-çJ- Î-È-Tß-ÜÞ-Ï- µÞ-øc-ÎÞ-Ãí.¥-çMÞZ-MßæK- ²-øá- æÉY- µá-Eß-æa øâ-É-Jß-æÜ-Cß-Üá¢- ²-øá- ´Gí Éá-Gí Ä-K- °-Öb-øc-Jß-Èí Éá-ù-æµ- ÎÞ-Çc-Î-dÉ-ÕV-J-µV- çÉÞ-Ï-Äß-Èí Éß-Kß-æÜ- æÄ-xí ®-LÞ-Ãí ØÞV-.

2. ÎÞ-Çc-Î-BZ- Î-Ä- ØíÉV-i- Õ-{V-Já-Ká- çÉÞ-Üá¢,¥-Bí Î-ù-Kí çÉÞ-çÏÞ- ®-K-ùß-Ïß-ˆ- 2009 ¼â-èÜ- ÎÞ-Ø-JßW- ²-øá- Ä-Ãá-J- æÕ-{á-MÞX- µÞ-Ü-Jí ÄÞ-¿ß- æÕ-‚-Õ-æø-ˆÞ¢- ÄÞ-Üß-ÌÞ-Èß-Ø¢- Õ-{V-Já-K-Õ-øÞ-æÃ-æK- É-ù-Eí ¥-Bí È-¿-Jß-Ï- É-øÞ-ÎV-Ö-æJ-Aá-ùß-‚í, -É-Gß-Ãß-MÞ-Õ-BZ-Aí ç†-Áí ÕÞ-¹Þ-¹ÞX- µÞ-Öß-ˆÞ-J-ÄÞ-Ãí ÄÞ-¿ß- Õ-{-øÞX- µÞ-ø-Ã-æÎ-Kí ¥-B-Ïß-æÜ- ØÞ-Îâ-Ùß-µ- ÖÞ-ØídÄ-¼í¾X- ¥-Kí Î-È-Tß-ÜÞ-AÞ-E-æÄ-Lí.
ç·Þ-i-ø- Ø¢-Í-ÕJß-æÜ- Îá-~c- (ÎdLß-) dÉ-Äß-Ï-æA-Äß-æø Èß-ø-Õ-Çß- çÜ-~-È-BZ- Õ-Kß-Gá¢- çµÞ-¿-Äß- Îá-ùß-Aí Öß-µí×ß-AÞX- µ-Ýß-ÏÞ-J-Äí, É-Uß- æÉÞ-{ß-‚í Õà-Ä¢- Õ-‚- Î-çÄ-Ä-ø-Äb¢- Õ{V-Jß-Ï-- ÌÞ-Ì-ùß- Î-Øí¼ß-Æí Õß-Çß,²-øá- ÉÞ-Õ¢- ÉÞ-Ä-øß-æÏ- ºá-Gá- -æµÞ-K- çµ-ØßW- çÎ-ÜÞ-W- Î-Ä¢- dÉ-º-øß-Mß-A-øá-æÄ-Kí É-Uß-µZ-Aí ¥-Lc- ÖÞ-Ø-È¢- ÈW-µß-Ï- Õß-Çß,®-LÞ-ÏÞ-Üá¢- §-ÄßW- µâ-¿á-ÄæÜÞ-Ká¢- Î-Ä-Õß-µÞ-ø¢- dÕ-Ã-æM-¿á-JÞX- ÎÞ-Çc-Î-BZ-Aí µ-Ýß-Eß-Gß-ˆ ØÞV.
Éß-æK- çÌÞ¢-Ìá- æÉÞ-Gá-çOÞ-æÝ-ˆÞ¢- Îá-Šà¢- çÉ-øá-µ-æ{-Ýá-Äß-AÞ-Ãß-Aá-K- ÎÞ-Çc-Î-B-æ{- µá-x¢- É-ù-Eß-Gá¢- µÞ-øc-Îß-ˆ- ØÞV,dÉ-Äß-ÏÞ-øÞ-æÃ-çKÞ-,çÌÞ¢Ìá- æÉÞ-Gß-Ï-Äí ®-Õß-æ¿-ÏÞ-æÃ-çKÞ- Î-È-Tß-ÜÞ-ÕÞ-æÄ- Õ-øß-çOÞæÝ-ˆÞ¢- Ùß-ØíÌáW- Îá-¼Þ-Ùß-gàX-, Ü-×íA-æù- çÄÞ-Ïß-Ì- ®-æK-ˆÞ¢- ©-ù-A-Mß-‚á- É-ù-Ïá-K- çÉÞ-Üà-Øß-æÈ- çµ-GÝá-Äá-K- µâ-Üß-æÏ-Ýá-Já-µÞV- ÎÞ-dÄ-ÎÞ-Ã-ÕV-.

3. ÎÞ-Çc-Î-BZ- ¥-t-Õß-ÖbÞ-Ø¢- É-¿V-Já-Ká- ®-K- ¥-¿á-J- çµ-Øí É-Äß-Îâ-KÞ¢- È-OV- çµÞ-¿-Äß- Îá-ùß-ÏßW- ù-¼ß-ØíxV- æº-‡-Ã-æÎ-Kí ¥-çÉ-µí×ß-Aá-Ká-.É-Äß-Îâ-Kí µá-øá-J¢-æµ-G- È-O-ùÞ-æÃ-Kí çµ-ø-{- èÙ-çAÞ-¿-Äß-ÏíAí çÄÞ-Kß-ÏÞW- ¥-Äí ¥-t- Õß-ÖbÞ-Ø-Î-ˆ- ÉÞ-Õ¢- ¦-xá-µÞW- øÞ-ÇÞ-µã-×-Ã-æa ¥-Ì-i¢- ¥-¼í¾Þ-È¢- É-øß-ÉÞ-¿ß- Ø¢-çdÉ-µí×-â- æº-ÏíÄÞW- ¥-t- Õß-ÖbÞ-Ø¢- çdÉÞ-ÄcÞ-Ùß-Mß-Aá-Ká.. Î-µ-ø- ç¼cÞ-Äß- ÈßV-Nß-‚í ØV-AÞ-ùß-Èí çµÞ-¿ß-µZ- æµÞ-‡Þ¢.É-µíæ×- ÎÞ-Çc-Î-BZ-Aí ²-øá- ÕÞ-ø-Ë-Ü¢- çÉÞ-Üá-æÎ-Ýá-ÄÞX- É-xß-æˆ-Kí É-ù-EÞW- .(¥-NÞ-Õ-Èí ¥-¿áMß-Üá-ÎÞ-ÕÞ-æÎ-CßW-, Î-øá-Î-µ-Èá¢- ¦-ÕÞ¢- ¥-Ä-çˆ- ØÞV- Í-ø-Ã-¸-¿-È- ¥-Èá-ÖÞ-Øß-Aá-K- Äá-ˆc- Èà-Äß-)- .
Éß-æK- ÎÞ-Çc-Î-BZ- Ëc-â-ÁW- Îâ-øÞ-‚ß-µ-{á-æ¿- Øb-ÍÞ-Õ-ÎÞ-Ãí Éß-Lá-¿-øá-æÄ-K- ÕÞ-Æ¢- Ïá-ÕV- æÎ-¼-Øíxß- ®-Kí Õß-{ß-‚í çµÞ-¿-Äß-ÏßW- Èà-Äß-Ï-AÞ-Ïß- È-¿á-Õ-{-ÏíçA-Ã-¿ß- Õ-øá-K-ÕV- Ü-µí×-B-{Þ-Ãí.¥-çMÞZ- Ëcâ-ÁW- dÉ-Íá-Õß-æa Øb-ÍÞ-Õ¢- çµÞ-¿-Äß-AÞ-çÃÞ- ÎÞ-ic-Î-BZ-AÞ-çÃÞ-.¦-xá-µÞW- æÉÞ-CÞ-Ü-Ï-Aí È-·-ø¢- Îá-Ýá-ÕX- ¥-¿-‚ß-¿Þ¢- æÉ-çd¿ÞZ- Õß-Ü-ÏíæA-Äß-æø- çùÞ-ÁßW- ¦Z-AÞV- Ø¢-¸-¿ß-‚ÞW- çµÞ-¿-Äß-Ï-Ü-µí×c¢- ¥-çMÞZ- ¦-øÞ-Ãí ØÞV- ¨- æÉ-xß- ÌâV-×bÞ- .

""¼-È-Ä-Ïá-æ¿- µ-Ýß-Õí ®-dÄ-çJÞ-{¢- µá-ù-ÕÞ-çÃÞ- ¥-dÄ-Ïá¢- µá-ù-Õí Ì-Ü¢ dÉ-çÏÞ-·ß-‚ÞW- Î-Äß-ÏÞ-Õá¢- Í-ø-Ã- µâ-¿-BZ-Aí.¼-È-Ä-Ïá-æ¿- ¦-vÞ-Íß-ÎÞ-È¢- µâ-¿á-çLÞ-ùá¢- ¥-ÕV-Aí µâ-¿á-ÄW- Ì-Ü¢- dÉ-çÏÞ-·ß-çA-Iß- Õ-øá¢-""

.Øß- Ìß- °- Aí çÉÞ-Üá¢- µ-I-JÞ-ÈÞ-ÕÞ-J- çµÞ-¿-Äß-Ïá-ç¿-Ïá¢- ØV-AÞ-ùá-µ-{á-ç¿-Ïá¢- ¥-Ýß-Î-Äß-µ-Z- ÎÞ-Çc-Î-BZ- ¥-çÈb-×-ÃÞ-v-µ- É-dÄ- dÉ-Õ-V-J-È-Jß-Üâ-æ¿ Éá-ù-Jí æµÞ-Iá- Õ-K-çMÞZ ©-ÃV-Ká- dÉ-ÕV-Jß-‚- Í-ø-Ã-µâ-¿-Jß-æa dÉ-Äß-çøÞ-Ç- Ø¢-Õß-ÇÞ-È-ÎÞ-Ãí µ-¿í¼á-Õß-Üâ-æ¿- Éá-ù-Jí Õ-øá-K-Äí.
¾-B-{á-æ¿- ¥-Ýß-Î-Äß- Ìß-Øß-È-TßW- Èß-BZ- Ä-Ü-Ïß-¿-I- ®-K- É-ù-Ïá-K-Äß-Èí É-µ-ø¢- Èß-BZ- ÇÞV-Nß-µ-ÎÞ-Ïß- Ö-øß-Ï-ˆ- ¥-Äá-æµÞ-Ií ºß-Ü- Èß-Ï-dL-Ã-BZ- æµÞ-Iá- Õ-øÞ-X- ¾-BZ- Äà-øá-ÎÞ-Èß-Aá-Ká.§-Ä-çˆ- ¥-çg-Ù¢- É-ù-E-Äß-ÈV-j¢.
µ-¿á-¼á-Õß-æa Õß-Ö-Æà-µ-ø-Ã-JßW- dÖ-iß-çA-I- ²-çø- ²-øá-µÞ-øc-çÎ-Ïá-Uá
¥-Äí §¢-·í{à--ØßW-M-ù-ÏÞ¢- ®-KÞ-æÜ- ¥-Äß-æa ........²-øá..... ²øá- §-Äí µß-Gá-Uâ- .

It may be objected that this is interfering with the freedom of the media. There is no freedom which is absolute. All freedoms are subject to reasonable restrictions, and are also coupled with responsibilities. In a democracy everyone is accountable to the people, and so is the media.

§-wß-øÞ-¼ß-Ïá-æ¿(1975ê1977)- ²-øá- èÜX µÞ-Ãá-Kß-çˆ- - §-ˆÞ..?- ÄÞ-æÝ- çÈÞ-Aá-µ-

Éà-MZ- ®-K-Äß-Èí É-µ-ø¢- Í-ø-Ã-µâ-¿¢ ®-Kí ÎÞ-xá-µ- ©-J-ø¢- µß-Gß-A-Ýß-Eá.-

³-¿Þ-È-ùß-ÏÞ-J- µá-Äß-ø-Ïß-ÜÞ-Ãí ºÞ-G-ÕÞ-ùß-Èí ÄíÞ-ÄíM-øc¢- ®-Kí ²- Õß- Õß-¼-ÏX- É-ù-E-Äí ®-dÄ- Ö-øß-ÏÞÃí